Dernek Tüzüğü

 

DÜZCE99 ARAMA KURTARMA EKİBİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: “DÜZCE99 ARAMA KURTARMA EKİBİ Derneğidir

 

Derneğin merkezi DÜZCE ’dir..

 

Derneğin Kısa Adı:DÜZCE99 A.K.E dir.

 

Amblemi: Yönetim Kurulunca belirlenecektir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

 1. Yurdumuzda  doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak bu bağlamda gönüllü olarak çalışan birey ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlamak,
 2. Afet Bilinci ve İlkyardım Konularında çalışmalar yapmak,
 3. Doğal afetler ve olağanüstü hallerde Amatör Telsiz ve Sivil Haberleşme sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük etmek,
 4. İlkyardım, Arama-Kurtarma, Afet Bilinci-Eğitimi, Sivil Savunma, Sivil Haberleşme, Doğa ve Su Sporları alanlarındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kamuya azami şekilde katkı getirecek şekilde koordinasyonunu sağlamak,
 5. Vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasi kültürüne sahip çıkmak, milli iradeye-demokrasiye  sahip çıkan  toplum  ve nesiller yetiştirmek için sivil inisiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak,   amacıyla kurulmuştur.

 

Madde 2-Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek  Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

    1-Genel kurul

2-Yönetim kurulu

3-Denetim kurulu

4-Disiplin kurulu

 

      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

      Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, AĞUSTOS ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      10-Derneğin vakıf kurması,

      11-Derneğin fesih edilmesi,

      12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

      Madde 10-Yönetim kurulu,  yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

      6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

      10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Yönetmeliğimiz

AMAÇ 

MADDE 1: Bu yönetmelik, Düzce99 Arama ve Kurtarma Ekibi Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenler. Derneğin misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin yönetmeliği, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, derneğin iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, Yönetim Kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte adı geçen;

KURUL; Disiplin Kurulunu,

DERNEK; Düzce99 Arama ve Kurtarma Ekibi Derneğini,

ÜYE;Düzce99 Arama ve Kurtarma Ekibi Derneği asil üyelerini ve gönüllü üyelerini ifade eder.

KAPSAM

MADDE 2: Dernek Disiplin Yönetmeliği, DÜZCE99 üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri kapsar. Disiplin Yönetmeliği dernek üyelerinin tümünü kapsar. Disiplin Yönetmeliği, asil üyeleri bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, dernek faaliyetlerine aktif olarak katılan gönüllü üyeleri de aynı ölçüde bağlamaktadır. Yani gönüllü formunu dolduran her aday(gönüllü), bu Disiplin Yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır.

               Üyelerin bağlı bulundukları kurumlarınca, haklarında disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığı veya disiplin cezası verilip verilmediği, bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.

KURULUN OLUŞUMU

MADDE 3: Disiplin Kurulu 3 asil, 1 yedek üyeden teşkil eder. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır yada görevden alınır, kurul üyelerinden birinin istifa etmesi yada eksilmesi halinde yerine Yönetim Kurulu tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Kurul asil üyelerinden birinin eksilmesi halinde, yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Kurul, Yönetim Kurulu tarafından ve/veya Disiplin Kurulu üyelerinin 2/3 imzasıyla toplantıya çağrılır. Kurul, kendi içinde ve/veya Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan toplantıyı idare eder ve Yönetim Kurulu ile teması sağlar. Kurul üyelerinden herhangi biri hakkında disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda Yönetim Kurulu, soruşturma açılan üyeyi, soruşturma tamamlanana kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder veya azleder. Herhangi bir disiplin cezası almış üye Disiplin Kurulunda görevlendirilemez.

YETKİ

MADDE 4: Kurul; Yönetim Kurulu kararı ile yâda bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini, dernek tüzüğünü, Dernekler Kanununu, Türk Medeni Kanununu esas alarak disiplin soruşturmasını yürütür. Kurul soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı ve kurulun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ve/veya reddetmek hakkına sahiptir.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 5: Kurul, Yönetim Kurulu kararı tarafından göreve çağrılır. Disiplin soruşturması açılması için yazılan dilekçe, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulur, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Disiplin Kurulunu göreve çağırır. Tüm soruşturma boyunca yapılacak olan yazışmaların tümü “GİZLİ” ibaresiyle yapılır. Bildirimde bulunan üye/üyeler ile suçladığı üye/üyelerin kimlikleri saklı tutulur. Hakkında soruşturma açılmış üye, yöneltilen suç ile ilgili karar kesinleşene kadar, Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz. Kurul; üyenin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamak ile yükümlüdür. Bu sebep ile ilgili tüm kişilerin veya kuruluşların bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek ve imza almak koşulu ile başvurabilir.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

MADDE 6: Yazılı bildirimin Yönetim Kuruluna gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna bildirimi iletir. Disiplin Kurulu, bildirimi almasından itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır.

BİLDİRİM

MADDE 7: Bildirim, üyenin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu üyeyi yazılı olarak belirtip, iddialarını varsa delilleri ile birlikte (yazılı, görsel, vs) açıklaması ile yapmış olur. Yazılı bildirimde; bildirimi yapan üyenin açık kimliği, üye numarası, bildirimin konusu, olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi zorunludur. Bildirimde bulunan üyenin kimlik bilgileri, açık ve ulaşılabilir adresi ile imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Ayrıca e-mail ve/veya fax ile yapılan bildirimler de işleme konulmaz.

MADDE 8: Yönetim Kurulu bildirim olmasa bile, dernek ONUR ve İTİBARININ korunması adına, derneği zarara uğratıcı beyan, bildirim ve davranışlarda bulunan üyeleri hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

SORUŞTURMA

MADDE 9: Disiplin Kurulu; göreve çağrıldıktan itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve “GİZLİ” olarak 7 (yedi) gün içinde bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren başlayarak 15 (onbeş) gün içinde ilgilinin savunması, varsa kanıtları ile birlikte yazılı olarak bildirmesini ister. İlgili üye haklı gerekçeler göstererek 15 (onbeş) günü geçmemek üzere savunma için ek süre talep edebilir.

               Bu süreler içerisinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan üyenin sözlü anlatımlarına da başvurulabilir. 15 (onbeş) günlük sürenin sonunda kurul, en geç 10 (on) gün içerisinde bir karara varıp, bu kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, bildirimde bulunan ve suçlanan üye/üyelere soruşturma sonucunu, “GİZLİ” ve yazılı olarak bildirir. Varsa cezanın uygulanması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 10:

Yazılı Uyarı Cezası; İlgili dernek üyelerinin iyi niyetinden kuşku duyulmadığı hallerde derneğin diğer üyeleri, üçüncü kişi ve kurumlar ve dernek birimleri ile daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Para Cezası; Üyenin ailesi veya konukları da dâhil olmak üzere, dernek taşınır ve/veya taşınmaz mallarına verilecek maddi zararlardan üye sorumludur. Söz konusu üye bu zararları karşılamakla yükümlü olduğu gibi bu zararlardan doğacak dernek gelir kayıplarını da ödemek ile yükümlüdür. Uygulanacak para cezasının tutarı, doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

Uzaklaştırma Cezası; Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyenlere 1 (bir) aydan 6 (altı) aya kadar verilir.

İhraç Cezası; Genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş kişiler ile dernek topluluğuna zarar verenler ve dernek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyelere verilir. Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmemek, disiplin cezaları hükümleri içerisindeki etik kurallara uymamak konularında ısrarcı davranılması ihraç nedenidir.

CEZALARDA UYUM

MADDE 11: Nitelikleri itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara, benzer disiplin cezaları uygulanır. Disiplin cezalarının verilmesinde Disiplin Kurulu takdir hakkını kullanır ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

SUÇ DUYURUSU VE DUYURULAR

MADDE 12: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç niteliği taşıyorsa, Yönetim Kurulu tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna bildirir. Hakkında suçu sabit görülen üyelerin, Yönetim Kurulunca verilen ceza kararlarını, aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer derneklere bildirme veya bildirmeme inisiyatifi yönetim Kurulundadır.

DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

MADDE 13: Hakkında cezai işlem yapılan üye bu karara itirazını, tebligat tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bir dilekçe ile yapabilir. Yönetim Kurulu itirazı ilk olağan toplantısında gündeme alır. İtiraza cevap 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

GİDERLER

MADDE 14: Disiplin Kurulu ile ilgili giderler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

BİLDİRİMLER

MADDE 15: Tüm bildirimler tebligat yasası hükümlerine göre yapılır.

DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN HÜKÜMLER

MADDE 16: Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.

 1. DÜZCE99’ı temsil ederken ve/veya DÜZCE99’ın kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken ve/veya kullanırken, DÜZCE99’a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak,
 2. DÜZCE99’a ait mal, malzeme ve araçları özel işlerinde kullanmak ve/veya kullandırmak, korumamak, kaybetmek, bunlara zarar vermek, zamanında iade etmemek,
 3. DÜZCE99’a ait mal, malzeme, evrak ve araçları sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek dışına çıkartmak, üçüncü şahıslara göstermek ve/veya vermek,
 4. Bilerek ve isteyerek, DÜZCE99 adını ve DÜZCE99 kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, araç, vb) kullanmak suretiyle maddi ve/veya manevi çıkar elde etmek,
 5. DÜZCE99 ile ilgili herhangi bir konu veya üye hakkında, dernek içinde ve/veya dışında, üçüncü şahıslara ve/veya kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, DÜZCE99’a zarar vermek,
 6. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, Yönetim Kurulunun izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla, DÜZCE99 adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb davranışlarda bulunmak,
 7. Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, basın kuruluşları ile görüşmek, DÜZCE99 adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak,
 8. Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, aynı amaçla çalışan diğer dernekler ile görüşmek, DÜZCE99 adına açıklamalarda bulunmak, yorum yapmak,
 9. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde eylemlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,
 10. Bir başka üye hakkında, mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ve/veya tehdit etmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,
 11. Dernek içinde ve/veya dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, vb hareketlerde bulunmak,
 12. Diğer üyeleri ve üçüncü şahısları rahatsız edecek şekilde alkol almak ve/veya alkollü dolaşmak, tıbbi zorunluluk harici uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak,
 13. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihlal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak,
 14. Üzerine aldığı görevleri, mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işlerin yapılmasını engellemek,
 15. Yönetim Kurulunca alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,
 16. Bir üye ve/veya gönüllü üyenin, dernek içinde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir nedeni olmadan engellemek ve/veya engellemeye çalışmak,
 17. Şikâyet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak,
 18. DÜZCE99 ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar düzenlemek, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak,
 19. DÜZCE99 içerisinde şahsi kin ve kızgınlıkları ön plana çıkartmak, bu durumu DÜZCE99 işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek,
 20. Disiplin Kurulu soruşturmalarında, kurulu oyalamak, yalan beyanda bulunmak,
 21. Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik ve genelgelere aykırı iş ve işlemlerde bulunmak,
 22. Disiplin Kurulunun gizlilik ilkesinin ihlali.
 23. Haftalık olağan toplantı ve eğitimler ile, mesai saatleri dışında yapılacak olan her türlü eğitim, çalışma, toplantı, alarm, tatbikat ve sair katılım çağrısına, İnsan Kaynakları Birimi’ne yazılı olarak veya e-posta yolu ile, uzun dönem mazereti beyan etmeksizin ve mücbir sebep belirtmeksizin, 3 defa üst üste katılmamak.
 24. Dernek tarafından bilinen ikamet adresinden, başka bir şehre/ülkeye çıkış yapılması halinde, Etik Kurallar Yönetmeliği’nde yer alan şartlara uygun şekilde şehir/yurt dışı çıkış bilgilendirmesini yapmamak.

DÜZENLEMELER

MADDE 17: Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 18: Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelik, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra geçici madde hükmü kalkar.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 200 TL, aylık olarak ta 30 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

      Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma*

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri    

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

      Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DÜZCE99 ARAMA KURTARMA EKİBİ Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

     

 

 

 

 

 

Hüküm Eksikliği

      Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

      Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

1-RIDVAN ÇELİK        : BAŞKAN

2-TARIK MERT           :B.VEKİLİ

3-AYKUT YILMAZ       :Y.K ÜYESİ

4-ALİ OSMAN KAYA    :Y.K ÜYESİ

5-OĞUZHAN KÖKREK  :Y.K ÜYESİ

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici yönetim kurulu üyeleri” yerine “mevcut yönetim kurulu” yazılır.)

 

 

 

 

 

 

DERNEK KURUCULARI

 

            Adı ve Soyadı                                               İ M Z A

 

1-RIDVAN ÇELİK

 

2-TARIK MERT

 

3-AYKUT YILMAZ

 

4-ALİ OSMAN KAYA

 

5-MUHAREM KELEŞ

 

6-TAMER ÖZTÜRK

 

7-OGUZHAN KÖKREK

ÜYE GİRİŞİ